Usługi księgowe

Oferujemy usługi księgowe w zakresie:

 • prowadzenia ksiąg rachunkowych spółek prawa handlowego zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont (pełna księgowość)
 • prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Świadczone przez nas usługi obejmują między innymi:

 • prowadzenie księgowości wielowalutowej
 • opracowywanie zakładowych planów kont oraz polityki rachunkowości
 • rozliczanie WNT i WDT
 • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia, itp.
 • sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych, osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług
 • sporządzanie bilansu rocznego, w tym:
  • bilans wraz z załącznikami
  • rachunek zysków i strat
  • informacja dodatkowa
 • prowadzenie spraw kadrowo - płacowych (umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło). Całkowita obsługa zatrudnienia
 • naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych, prowadzenie wszelkich rozliczeń z ZUS
 • roczne rozliczenie pracowników (PIT - 11)
 • sporządzanie miesięcznych, półrocznych i rocznych rozliczeń podatkowych